Cozy Noodle and Rice

Cozy Noodle and Rice2017-06-13T15:10:31-05:00

  • Asian
  • Al Fresco
  • Wrigleyville Restaurants
  • BYOB
3456 N. Sheffield Ave.
Chicago, IL 60657
(773) 327-0100
  • Media